UNDP ျမန္မာ

women windowအမ်ိဳးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈသည္ UNDP ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သံုးခုစလံုးတြင္ ပါ၀င္ခ်ိတ္တဲြေပးထားသည့္ ႀကိဳးတစ္မွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပံု - Shobhna Decloitre/UNDP

ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ UNDP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ တြင္လည္း အဓိကလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သံုးခုျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ကူညီပံံပိုးေပးပါသည္။ ထုိလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူေရးဆဲြခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၃-၂၀၁၇)အရ  ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈသည္ ထိုလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သုံုးခုစလံုးတြင္ ပါ၀င္ခ်ိတ္တဲြေပးထားသည့္ ႀကိဳးတစ္မွ်င္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ UNDP သည္ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေစေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈကို လက္လွမ္း မီရရွိေစေရးတို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ကူညီပံံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထိုကူညီပံံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ UNDP ၏ အဓိကစြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရလွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းသည့္ အစီအစဥ္ကို က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးေလးခုျဖစ္ေသာ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ တို႔တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ ၄ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ထိေရာက္၍စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေစေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္တစ္ရပ္အား ေရးဆဲြခဲ့ ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ UNDP သည္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ လူမႈေရးတာ၀န္ခံမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း၊ အားလံုးအတြက္အက်ံဳး၀င္သည့္ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစျခင္း၊ လူမႈကၽြမ္း၀င္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္မ်ားတြင္ လူထုမ်ား၏ သဘာ၀ေဘး ဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၂၀၁၄-၁၅ခုႏွစ္တြင္ UNDP သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းလက္တဲြကာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနေလ့လာမႈတစ္ခုကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို အေျချပဳကာ UNDP သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ “ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈရံုး” ေပါင္း ၃၁၆ရုံး ဖြင့္ လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ UNDP သည္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွ အဖဲြ႕၀င္ေပါင္း ၂၂,၀၀၀ဦး ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ ေမတို႔ကမၻာကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္လည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။     

သင္သိပါရဲ႕လား -

UNDP သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ရန္တို႔အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ လက္တဲြကာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူပိုင္းေဒသတြင္ UNDP သည္ လယ္ယာ ထြြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခဲြမႈအေပၚ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လယ္သမားမ်ားအား ကူညီေပးခဲ့ရာ ယင္းမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမႈရန္ပံုေငြ (Adaptation Fund) ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ UNDP သည္ UNESCO ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ႏွင့္အတူ လက္တဲြကာ အင္းေလးကန္အား လူသားႏွင့္ ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရ ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အင္းေလးကန္ေရရွည္တည္တံ့ေရးစီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အင္းေလးကန္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မွီခိုလုပ္ကိုင္စား ေသာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို UNDP မွ အင္းေလးကန္အနီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ ေဆာင္ကာ လက္ေတြ႕ျပသေပးခဲ့ပါသည္။

ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီ ေပးရန္အတြက္ UNDP သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ အစိုးရ မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ သတင္းစီမံခန္႕ခဲြမႈ စနစ္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔တြင္လည္း အစိုးရအား နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ UNDP သည္ အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္ေရးမွ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆီသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္လည္း ၎၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။

UNDP မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေနာ္ ေ၀းႏိုင္ငံမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖဲြ႕ (Global Environ- ment Facility - GEF), သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းတို႔မွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (UN Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation - UN REDD) UN ပူးတဲြအစီအစဥ္ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (Livelihoods and Food Security Trust Fund - LIFT) ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ UNDP ၏ အဓိက ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားအား အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ထိုအစီအစဥ္မ်ားမွ ကနဦးရလဒ္မ်ားကို ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလွဴရွင္မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ား ထပ္ေဆာင္းရရွိေအာင္ ဆဲြေဆာင္ေပးပါသည္။